Ordinal ve Nominal Nedir? Anlamı ve Farkları

Ordinal ve nominal ne demek? Bu terimler, istatistiksel verilerin sınıflandırılmasında kullanılan kavramlardır. Ordinal, bir sıralama veya derecelendirme sistemine dayanan verileri ifade ederken; nominal ise kategorik veya isimlendirme amaçlı verileri ifade eder. Bu makalede, ordinal ve nominal terimlerinin anlamlarını ve kullanımlarını daha detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Ordinal ve nominal, istatistiksel terimlerdir. Ordinal, sıralamalı verileri ifade ederken nominal ise kategorik verileri ifade eder. İstatistiksel analizlerde bu terimlerin doğru anlaşılması önemlidir. Ordinal veriler, bir sıralama veya derecelendirme içerir ve sayısal olabilir. Örneğin, bir anket sonucunda kişilerin memnuniyet düzeylerini ifade eden veriler ordinaldir. Nominal veriler ise kategorik olarak gruplanan verilerdir ve sayısal olmayabilir. Örneğin, bir anket sonucunda kişilerin cinsiyetlerini ifade eden veriler nominaldir. İstatistiksel analizlerde bu terimleri doğru bir şekilde kullanmak, verilerin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve doğru sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırır.

Ordinal sayılar sıralama yapmak için kullanılır.
Nominal sayılar sınıflandırma yapmak için kullanılır.
Bir sayının ordinal olması, sıralamayı ifade eder (birinci, ikinci, üçüncü).
Nominal sayılar ise kategorik değerleri ifade eder (erkek, dişi, evli, bekar).
Ordinal sayılar arasında matematiksel işlem yapılamaz, ancak sıralama yapılabilir.
 • Nominal sayılar arasında matematiksel işlem yapılamaz, sadece sınıflandırma yapılır.
 • Bir sayının ordinal olup olmadığını anlamak için sıralamada yer alması gerekmektedir.
 • Sayıların nominal veya ordinal olması, onların kullanım amacını belirler.
 • Nominal sayılar genellikle kategorileri temsil ederken, ordinal sayılar sıralamayı ifade eder.
 • Bir sayının ordinal olması için sıralama kavramının bulunması önemlidir.

Ordinal ve nominal nedir?

Ordinal ve nominal terimleri, istatistiksel analizlerde kullanılan veri türlerini ifade eder. Nominal veriler, kategorik veya sınıflandırma verileridir. Bu veriler, birbirinden farklı kategorilere ait olan öğeleri temsil eder. Örneğin, cinsiyet (erkek/kadın), renk (kırmızı/mavi/yeşil) veya medeni durum (evli/bekar) gibi özellikler nominal verilere örnek olarak verilebilir.

Ordinal Nominal
Sıralama ve derecelendirme için kullanılır. Kategorik verileri gruplandırmak için kullanılır.
Aralık veya farklılık ölçeği yoktur. Aralık veya farklılık ölçeği olabilir.
Örnek: Sınıf dereceleri (1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf) Örnek: Renkler (kırmızı, mavi, yeşil)

Ordinal veriler ise sınıflandırma özelliği taşıyan ve aynı zamanda bir sıralama içeren verilerdir. Bu veri türünde, kategoriler arasında bir sıralama yapılabilir. Örneğin, eğitim seviyesi (ilkokul/ortaokul/lise/üniversite) veya memnuniyet derecesi (çok memnun/memnun/değil memnun) gibi özellikler ordinal verilere örnek olarak verilebilir.

Ordinal ve nominal arasındaki farklar nelerdir?

Ordinal ve nominal terimleri arasındaki temel fark, sınıflandırma ve sıralama özellikleridir. Nominal verilerde sadece kategoriler arasında bir ayrım yapılırken, ordinal verilerde kategoriler arasında bir sıralama yapılabilir. Yani, nominal verilerde kategoriler arasında herhangi bir öncelik veya sıralama yokken, ordinal verilerde kategorilerin birbirine göre bir üstünlük veya altüstlük durumu vardır.

– Ordinal veriler, sıralama veya derecelendirme içeren kategorik verilerdir. Örneğin, bir yarışmada alınan dereceler (1., 2., 3. gibi) ordinal verilerdir.
– Nominal veriler ise sadece kategorik olarak sınıflandırılan verilerdir. Örneğin, bir anket sonucunda kişilerin cinsiyetleri (erkek, kadın) nominal verilerdir.
– Ordinal verilerde sıralama önemlidir ve arasındaki farklar belirli bir anlam ifade eder. Nominal verilerde ise sıralama önemli değildir ve arasındaki farklar sadece farklı kategorileri temsil eder.

 • Ordinal veriler sıralama veya derecelendirme içerir.
 • Nominal veriler sadece kategorik olarak sınıflandırılır.
 • Ordinal verilerde farklar belirli bir anlam ifade ederken, nominal verilerde farklar sadece farklı kategorileri temsil eder.

Ordinal ve nominal veri nasıl toplanır?

Ordinal ve nominal veriler, genellikle anketler veya anket formları aracılığıyla toplanır. Katılımcılara belirli kategoriler veya seçenekler sunularak, hangi kategoriye veya seçeneğe uyduklarını belirtmeleri istenir. Bu şekilde, her bir katılımcının hangi kategoriye ait olduğu kaydedilerek ordinal veya nominal veri setleri oluşturulur.

 1. Ordinal veriler, bir sıralama veya derecelendirme içerir. Örneğin, bir yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan kişilerin sıralaması ordinal veridir.
 2. Ordinal verilerin toplanması için genellikle anketler veya anketler kullanılır. Katılımcılara bir dizi seçenek sunulur ve bunları sıralamaları istenir.
 3. Veriler toplandıktan sonra, her bir sıralama puanı bir sayıya dönüştürülür. Örneğin, birinci olan kişiye 3 puan, ikinci olan kişiye 2 puan ve üçüncü olan kişiye 1 puan verilebilir.
 4. Nominal veriler ise bir kategoriyi veya özelliği temsil eder. Örneğin, bir anketin sonucunda kişilerin cinsiyetlerini belirtmeleri nominal veriye örnektir.
 5. Nominal verilerin toplanması için genellikle anketler veya kayıtlar kullanılır. Katılımcılara belirli bir kategori seçmeleri istenir ve bu kategoriye ait olan kişilerin sayısı kaydedilir.

Ordinal ve nominal veriler nasıl analiz edilir?

Ordinal ve nominal verilerin analizi için farklı istatistiksel yöntemler kullanılır. Nominal verilerde en sık kullanılan yöntemler frekans tabloları ve yüzdelik dağılımlardır. Bu yöntemlerle, her bir kategoriye ait gözlem sayısı ve yüzdesi hesaplanarak verilerin dağılımı analiz edilir.

Ordinal Verilerin Analizi Nominal Verilerin Analizi
Sıralama veya derecelendirme ölçeğine sahip verilerdir. Kategorik veya sınıflandırmalı ölçeğe sahip verilerdir.
Ortalama, medyan veya mod gibi istatistikler kullanılarak analiz edilebilir. Frekans dağılımı veya yüzdelikler kullanılarak analiz edilebilir.
Örneğin, bir restoranın müşteri memnuniyeti anketinde verilen puanlar. Örneğin, bir anket sonucunda alınan cevaplardaki cinsiyet veya eğitim durumu gibi kategorik veriler.

Ordinal verilerin analizi için ise genellikle merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçüleri kullanılır. Medyan, mod ve ortalama gibi merkezi eğilim ölçüleri, verilerin sıralamasına ve kategoriler arasındaki ilişkilere dair bilgi sağlar. Ayrıca, ordinal verilerde sıralama durumuna göre yüzdelikler hesaplanarak dağılım analizi yapılabilir.

Ordinal ve nominal veriler hangi alanlarda kullanılır?

Ordinal ve nominal veriler, birçok farklı alanda kullanılır. Örneğin, sosyal bilimlerde anketler veya araştırmalar sırasında demografik bilgilerin toplanması için kullanılır. Sağlık alanında hastaların memnuniyet düzeylerini veya semptomlarını değerlendirmek için kullanılabilir. Pazarlama alanında tüketici tercihlerini veya ürün kategorilerini analiz etmek için kullanılır.

Ordinal veriler sıralama veya derecelendirme gerektiren alanlarda kullanılırken, nominal veriler kategorik veya sınıflandırma gerektiren alanlarda kullanılır.

Ordinal ve nominal veri örnekleri nelerdir?

Ordinal veri örnekleri arasında eğitim seviyesi, gelir düzeyi veya memnuniyet derecesi gibi özellikler bulunabilir. Nominal veri örnekleri ise cinsiyet, medeni durum veya renk gibi kategorik verilerdir. Bu örnekler, her bir kategoriye ait olan öğelerin sınıflandırılması ve analizi için kullanılabilir.

Ordinal veri örnekleri: sıralama, derecelendirme; nominal veri örnekleri: cinsiyet, renk, kategori.

Ordinal ve nominal verilerin önemi nedir?

Ordinal ve nominal veriler, istatistiksel analizlerde önemli bir rol oynar. Bu veriler, kategorik veya sınıflandırma özelliği taşıyan öğelerin analiz edilmesine ve karşılaştırılmasına olanak sağlar. Bu sayede, belirli bir konu veya özelliğe ilişkin verilerin anlaşılması ve yorumlanması kolaylaşır. Ayrıca, bu verilerin kullanılmasıyla trendler ve ilişkiler hakkında bilgi edinmek mümkün olur.

Ordinal Verilerin Önemi

1. Ordinal veriler, bir sıralama veya derecelendirme gösterir. Bu nedenle, bir veri setindeki öğelerin önemli bir özelliğini temsil ederler.

2. Ordinal veriler, istatistiksel analizlerde kullanılarak kategoriler arasındaki ilişkileri ve eğilimleri anlamamıza yardımcı olur.

3. Örneğin, bir anket çalışmasında katılımcılara “memnuniyet seviyenizi derecelendirin” şeklinde bir soru sorulduğunda, aldıkları yanıtlar ordinal verilere örnektir. Bu veriler, bir ürünün veya hizmetin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini değerlendirmemize yardımcı olabilir.

Nominal Verilerin Önemi

1. Nominal veriler, kategorik veya sınıfsal bilgileri temsil eder. Bu veriler, öğeleri sınıflandırmak veya tanımlamak için kullanılır.

2. Nominal veriler, istatistiksel analizlerde kullanılarak kategoriler arasındaki farkları ve ilişkileri incelememize yardımcı olur.

3. Örneğin, bir pazar araştırması yaparken müşterileri demografik bilgilerine göre gruplandırmak isteyebiliriz. Bu durumda, yaş, cinsiyet veya gelir gibi nominal veriler kullanarak farklı grupların tercihlerini veya davranışlarını analiz edebiliriz.

Ordinal ve Nominal Verilerin Farkı

1. Ordinal veriler, sıralama veya derecelendirme özelliği taşırken, nominal veriler kategorik veya sınıfsal bilgileri temsil eder.

2. Ordinal veriler arasındaki farklar ölçülebilirken, nominal veriler arasındaki farklar ölçülemez.

3. Ordinal verilerde, sıralama veya derecelendirme arasındaki ilişkileri inceleyebiliriz, ancak nominal verilerde bu tür ilişkileri inceleyemeyiz. Nominal veriler sadece farklı kategoriler arasındaki varlık veya yokluk ilişkilerini ifade eder.